Obrona Cywilna | Regulamin i Polityka Prywatności
8725
page,page-id-8725,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu obronacywilna.org (dalej również: „Serwis”) udostępnionego przez Prinipes Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

2. Dostęp do Serwisu uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie WWW Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie odpowiednich, wymaganych w formularzu danych, w szczególności:  e-mail i telefon kontaktowy. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
a. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.

4. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu tj. do otrzymywania aktualności i ofert szkoleń.

5. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Serwis w celu świadczenia usługi Serwisu. Administratorem powyższych danych osobowych jest Principes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 1A, 00-728 Warszawa – właściciel i administrator Serwisu.

6. Użytkownik rejestrując się zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowych lub materiałów reklamowych związanych z produktami / usługami oferowanymi przez właściciela Serwisu (w tym newsletterów).

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych , prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom. Istnieje możliwość usunięcia lub modyfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika do formularzy kontaktowych udostępnionych w serwisie. W tym celu należy skontaktować się z administratorem. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie traci on możliwość korzystania z Serwisu.

8. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Principes Sp. z o. o., wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

9. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Principes Sp. z o. o.

10. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w zakresie komercyjnym jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia.

11. Każdy z użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz pozostałych Regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

b. przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych,

c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

12. Regulamin jest dostępny pod adresem obronacywilna.org/regulamin.

13. Principes Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby udostępniane materiały  były wolne od wirusów, robaków i innego złośliwego oprogramowania. Użytkownik Serwisu w razie stwierdzenia obecności takiego oprogramowania powiadomi o tym fakcie Principes Sp. z o.o.

14. Principes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Principes Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu lub bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

16. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Principes Sp. z o.o.

17. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Jako Principes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu obronacywilna.org (dalej również: „Serwis”).

Zapewniamy Cię że:

a. przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b. chronimy także Twoje dane od strony technicznej i są one odpowiednio zabezpieczone.

c. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Korzystanie z Serwisu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidło korzystać z Serwisu.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami, które z nich są widoczne dla innych osób odwiedzających Serwis oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

DANE OSOBOWE
1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz – w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Principes został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Principes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie przekazujesz nam swoje dane osobowe, wymagane przez formularz rejestracyjny. Również w trakcie korzystania z Serwisu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych.

4. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Oznacza to, że nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w tym w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

5. Niezależnie od powyższego, informujemy, że w przypadku gdy korzystasz w ramach Serwisu z funkcjonalności, które wiążą się z dodatkową płatnością, w tym w szczególności gdy dokonujesz z nami rozliczeń z tytułu prowizji od najmu przedmiotów lub płatności związanych z weryfikacją konta – Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

KWESTIE TECHNICZNE
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Principes wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

INFORMACJA HANDLOWA
1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), komunikaty systemu, oferty handlowe, materiały reklamowe związane z produktami / usługami oferowanymi przez Principes oraz przez partnerów handlowych Principes. Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień.

2. Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

PLIKI COOKIE
1. Korzystamy z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

2. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

3. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, by Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE
Principes może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w ramach Serwisu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

KONTAKT Z NAMI
1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem adresu email: biuro@obronacywilna.org znajdującego się na stronie obronacywilna.org/kontakt.

2. Informujemy, że przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3. Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą Formularza, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługi i funkcje w ramach Serwisie będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

3. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu.

4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Principes są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 20.11.2014r.